Debata ministrów transportu państw UE

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk uczestniczył w nieformalnym spotkaniu ministrów UE ds. transportu, które odbyło się w dniach 21-22 lutego 2022 r. w Le Bourget pod Paryżem.

Dekarbonizacja transportu drogowego

W dyskusji poświęconej dekarbonizacji transportu drogowego ministrowie rozmawiali na temat działań, jakie należy podjąć, aby przyspieszyć rozwój sieci stacji ładowania pojazdów napędzanych energią elektryczną, zachęcić do zwiększania wykorzystania paliwa wodorowego w sektorze transportu, a także wzmocnić zaufanie obywateli do korzystania z obu rodzajów niskoemisyjnych paliw.

Minister Andrzej Adamczyk podkreślił, że Polska popiera wysiłki zorientowane na ograniczenie emisji z transportu drogowego. Zaznaczył też, że stosowane od 21 lutego 2022 r. przepisy Pakietu Mobilności wprowadzają m.in. obowiązek powrotu pojazdu do państwa siedziby przedsiębiorstwa oraz ograniczenia w wykonywaniu przewozów drogowych w ramach transportu kombinowanego, co będzie powodować konieczność wykonania przez pojazdy ciężarowe dodatkowych pustych przejazdów. Będzie to skutkowało dodatkową emisją CO2 w Unii Europejskiej na poziomie 3,3 mln ton CO2 rocznie.

Innowacje w transporcie

Podczas sesji roboczej omówiono krajowe doświadczenia i działania ustawodawcze w kontekście kroków, które należałoby podjąć, aby pobudzić innowacje i stworzyć warunki dla rozwoju wszystkich gałęzi sektora transportu. Dyskutowano o istniejących przeszkodach oraz możliwych do zastosowania środkach wsparcia, które umożliwiłyby przejście z fazy eksperymentów do wdrażania na dużą skalę usług mobilności opartych na zautomatyzowanych pojazdach.

Minister Andrzej Adamczyk zaznaczył, że nowoczesne technologie transportowe mają kluczowe znaczenie w procesie tworzenia efektywnego systemu transportowego.

Przesunięcie modalne i TEN-T

Przesunięcie modalne (ang. modal shift), które polega na przeniesieniu części przewozów z transportu drogowego na mniej emisyjne środki transportu, tj. krótkodystansowy transport morski, kolejowy, wodny śródlądowy lub kombinowane środki transportu, jest jednym z głównych celów strategicznych polityki transportowej Unii Europejskiej. W tym kontekście ministrowie zastanawiali się, jakie działania należy podjąć w celu realizacji przesunięcia modalnego zarówno w zakresie transportu pasażerskiego, jak i towarowego. W tej części spotkania dyskutowano również na temat warunków, które należy spełnić, aby zrealizować w zaplanowanym terminie projekty na transeuropejskiej sieci TEN-T.

Minister podziękował również Komisji Europejskiej za propozycję ustanowienia w ramach sieci TEN-T nowego korytarza łączącego trzy morza: Morze Bałtyckie, Morze Czarne i Morze Egejskie, który poza wzmocnieniem połączeń lądowych będzie stanowił dźwignię istotnego wzrostu gospodarczego dla regionów, przez które będzie przebiegał.