Kolej Plus dla Małopolski

Ponad 60 km linii kolejowych w Małopolsce zostanie objętych dofinansowaniem w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 r. W całej Polsce będzie to 1200 km linii kolejowych. Wszystkie zgłoszone do Programu projekty były oceniane według takich samych kryteriów, uwzględniając m.in. aspekt demograficzno-społeczny, środowiskowy, ekonomiczny, techniczno-eksploatacyjny oraz wyniki analiz studialnych.

– Naszym celem jest kolej bezpieczna, komfortowa i przewidywalna, a przede wszystkim  dostępna dla mieszkańców naszego kraju, szczególnie mniejszych miast i miejscowości. Program Kolej Plus jest szansą, że kolej wróci na tereny, które pozbawione były tego środka transportu i umożliwi ich rozwój. To pierwszy w historii program, który powstał we współpracy z samorządami – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Rząd poprzez przyjęcie Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 roku podjął działania, których celem jest  wyeliminowanie zjawiska wykluczenia komunikacyjnego, przez uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia z miastami wojewódzkimi miejscowości liczących powyżej 10 tys. mieszkańców, które obecnie nie mają dostępu do kolei pasażerskiej lub towarowej oraz poprawę wewnętrznej spójności komunikacyjnej i społeczno-gospodarczej tych regionów Polski.

Kolej Plus w województwie małopolskim

W województwie małopolskim do Programu, po ocenie formalnej, zakwalifikowano 5 projektów: 4 znalazły się na liście podstawowej, a 1 na liście rezerwowej.

Projekty na liście podstawowej, zakwalifikowane do dofinansowania, o łącznej szacunkowej wartości 1 296 mln zł, to:

·    budowa połączenia kolejowego Kraków-Olkusz;

·    budowa połączenia kolejowego Kraków-Niepołomice;

·    budowa połączenia kolejowego Kraków-Myślenice;

·    rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odc. Gorlice –Jasło celem usprawnienie połączenia Kraków –Jasło wraz z rewitalizacją linii kolejowej nr 110 i budową łącznicy pomiędzy ww. liniami.

Projekt na liście rezerwowej:

·    rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odc. Sucha Beskidzka – Żywiec celem usprawnienia połączenia Kraków – Żywiec.

Szczegółowe informacje nt. projektów objętych dofinansowanie w ramach Programu Kolej Plus w Małopolsce

Budowa połączenia kolejowego Kraków-Olkusz

Wnioskodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Pozycja nr 21 na liście rankingowej, dofinansowanie w ramach alokacji dodatkowej, wartość szacunkowa projektu to 217 mln zł.

Celem projektu jest budowa linii kolejowej, która pozwoli na połączenie Olkusza z Krakowem.

Efektem realizacji projektu będzie V max pociągów pasażerskich 80 km/h, budowa dwutorowej łącznicy Borowa Górka – Pieczyska pomiędzy liniami kolejowymi nr 156 i 133 na terenie Jaworza, budowa 4 km zelektryfikowanej linii kolejowej, budowa przystanku osobowego Jaworzno Sosina. Planowane jest uzyskanie czasu przejazdu Olkusz – Bukowno – Kraków – 52 min.
Budowa połączenia kolejowego Kraków-Niepołomice

Wnioskodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Pozycja nr 29 na liście rankingowej, dofinansowanie w ramach alokacji dodatkowej, wartość szacunkowa projektu to 324 mln zł.

Celem projektu jest budowa linii kolejowej, która pozwoli na połączenie Niepołomic z Krakowem.

Efektem realizacji projektu będzie V max pociągów pasażerskich od 60 do 80 km/h, budowa nowej jednotorowej zelektryfikowanej linii kolejowej Podgrabie Wisła (lk 95) – Niepołomice Dworzec Autobusowy, budowa 6 km zelektryfikowanej linii kolejowej, budowa 3 nowych punktów obsługi pasażerskiej. Planowane jest uzyskanie następujących czasów przejazdu Niepołomice – Kraków: 29 min (przez Kraków Płaszów), 33 min (przez Nową Hutę).

Budowa połączenia kolejowego Kraków-Myślenice

Wnioskodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Pozycja nr 31 na liście rankingowej, dofinansowanie w ramach alokacji dodatkowej, wartość szacunkowa projektu to 152 mln zł.

Projekt dokumentacyjny.

Celem projektu jest m.in. pozyskanie decyzji administracyjnych, w tym środowiskowej, lokalizacyjnej i pozwolenia na budowę.
Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odc. Gorlice-Jasło celem usprawnienie połączenia Kraków-Jasło wraz z rewitalizacją linii kolejowej nr 110 i budową łącznicy pomiędzy ww. liniami

Wnioskodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Pozycja nr 33 na liście rankingowej, dofinansowanie w ramach alokacji dodatkowej, wartość szacunkowa projektu to 603 mln zł.

Celem projektu jest usprawnienie połączenia kolejowego miast Jasła/Gorlic z Krakowem na odcinku o długości 31 km.

Efektem realizacji projektu będzie V max 50 – 100 km/h, rewitalizacja/odbudowa linii nr 108 oraz modernizacja linii nr 110 na odcinku Gorlice – Jasło, budowa łącznicy omijającej stację Gorlice Zagórzany, modernizacja 13 punktów obsługi pasażerskiej, w tym stacji Jasło. Planowane jest uzyskanie czasu przejazdu Jasło – Gorlice – Kraków – 3h 27 min.

Większy budżet programu Kolej Plus

Rada Ministrów przyjęła 20 kwietnia 2022 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, przedłożony przez ministra infrastruktury. Rząd chce zwiększyć budżet programu Kolej Plus – z 5,6 mld zł do ponad 11 mld zł. Dzięki temu możliwe będzie dofinansowanie 34 projektów inwestycyjnych, zamiast planowanych wcześniej 17. Chodzi o realizację inwestycji liniowych: modernizację lub budowę nowych linii kolejowych. Program będzie realizowany do 2028 r.