Polsko-estońskie spotkanie ministrów ds. transportu

Współpraca dwustronna w zakresie rozwoju strategicznych tras komunikacyjnych, a także kwestie związane z rewizją sieci TEN-T były tematami spotkania ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka z ministrem gospodarki i komunikacji Republiki Estonii – Riiną Sikkut, które z odbyło się 4 października 2022 r.

– Łączą nas wspólnie realizowane projekty infrastrukturalne. Znaczenie naszych prac nad Via Baltica i Rail Baltica wyraźnie uwidoczniło się w obliczu rosyjskiej napaści zbrojnej na Ukrainę i rozerwania dotychczasowych łańcuchów dostaw i tworzenia nowych. Nasza dalsza pogłębiona współpraca i szybka finalizacja zadań, które sobie postawiliśmy, stały się warunkiem koniecznym w obliczu wyzwań, przed którymi stanęliśmy – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Spotkanie odbyło się w Ministerstwie Infrastruktury. Głównym tematem rozmów była realizacja inwestycji transportowych na osi północ-południe w ramach Inicjatywy Trójmorza. Kluczowe znaczenie uzyskuje w tym kontekście zainicjowany przez Polskę projekt Via Carpatia oraz uzupełniające je połączenie kolejowe Rail Carpatia.

Kolejnym kluczowym projektem realizowanym w oparciu o Inicjatywę Trójmorza jest Rail Baltica. Realizacja tego szlaku kolejowego pozwoli wypełnić komunikacyjne białe plamy występujące pomiędzy państwami bałtyckimi i Polską oraz resztą państw Unii Europejskiej. Minister Andrzej Adamczyk wyraził głęboką nadzieję na intensyfikację prac po stronie estońskiej.

– Chcielibyśmy zauważyć, że Polska konsekwentnie i zgodnie ze swoim zobowiązaniem realizuje kolejne zadania na trasie Rail Baltica, dostosowując ją do wymaganych standardów na sieci TEN-T – dwutorowej, zelektryfikowanej kolei konwencjonalnej. Musimy pamiętać, że realizacja tego projektu na całej jego długości wymaga od każdego z zainteresowanych państw takiej samej determinacji i konsekwencji w działaniach – stwierdził minister A. Adamczyk.

Drogowym uzupełnieniem Rail Baltica jest projekt Via Baltica. Obie strony zadeklarowały gotowość do dalszego rozwoju współpracy regionalnej w zakresie tego połączenia. W Polsce proces budowy szlaku Via Baltica przebiega pomyślnie. Obecnie oddane do użytku są: całość drogi ekspresowej S8 od Warszawy do Ostrowi Mazowieckiej, 58 kilometrów drogi ekspresowej S61 z odcinka Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn oraz obwodnice Szczuczyna, Suwałk i Augustowa. Pozostałe odcinki znajdują się w budowie lub pod koniec stadium projektowania.

Zarówno strona polska, jak i strona estońska zgodnie pokładają duże nadzieje w rewizji Transeuropejskiej Sieci Transportowej (sieci TEN-T). Dla Polski szczególne znaczenie ma rewizja sieci TEN-T w kontekście utworzenia korytarza Bałtyk – Morze Czarne/Morze Egejskie. Strona polska postuluje uzupełnienie ww. korytarza o odcinek Lublin-Białystok-Ełk. Rozszerzenie to zapewni dodatkowe skomunikowanie korytarza Bałtyk – Morze Północne z korytarzem Bałtyk – Morze Czarne/Morze Egejskie, co powinno zwiększyć płynność usług transportowych, a tym samym poprawić transportowe powiązanie Polski i państw bałtyckich z innymi państwami Inicjatywy Trójmorza oraz Niemcami i państwami Beneluksu.

Wśród omawianych zagadnień zostały poruszone także kwestie związane z wdrażaniem rozwiązań cyfrowych w sferze transportu. Minister Andrzej Adamczyk podkreślił znaczenie nowych technologii, które są wdrażane w polskim transporcie drogowym i kolejowym.

Minister Riina Sikkut skorzystała również z okazji, by podziękować za aktywną postawę strony polskiej w kwestii inicjatywy podjętej na forum EUROCONTROL służącej zapewnieniu ciągłości funkcjonowania służb żeglugi powietrznej w wyniku rosyjskiej inwazji zbrojnej na Ukrainę.