Rusza budowa kolejnego odcinka szlaku Via Carpatia na Podkarpaciu

Rozpoczyna się budowa ponad 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 między Krosnem i Miejscem Piastowym. Inwestycja jest realizowana w systemie Projektuj i buduj. Wartość kontraktu obejmującego budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej to 365 mln zł. Zakończenie prac jest planowane w III kwartale 2025 roku.

 

– Rusza budowa kolejnego odcinka trasy Via Carpatia na Podkarpaciu. Nie dawniej jak miesiąc temu gościliśmy w tym regionie delegacje 23 państw: ministrów i wiceministrów transportu zrzeszonych w Międzynarodowym Forum Transportu. Zgodziliśmy się wszyscy co do tego, że Via Carpatia jest kluczową inwestycją Europy Środkowej. Stanowisko naszych partnerów jest jasne: stabilny rozwój i trwały pokój w Europie jest możliwy tylko wtedy, kiedy Europa Środkowa jest dobrze skomunikowana. Via Carpatia zapewnia to dobre skomunikowanie – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

– Via Carpatia to trasa, która zaktywizuje gospodarczo obszary Polski Wschodniej. Budowa bezpiecznej i wygodnej drogi ekspresowej pozwoli na sprawniejszy przewóz towarów, dostęp do usług oraz poprawi komfort podróżowania na osi północ-południe. Rozpoczęcie prac budowlanych na kolejnym jej odcinku istotnie przybliża nas do celu, jakim jest spójny system transportowy kraju – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Wykonawca zadania, konsorcjum Aldesa Construcciones Polska i Aldesa Construcciones, opracował już dokumentację techniczną, uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a teraz rozpoczyna prace budowlane. Do zadań wykonawcy należeć będzie także opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Zakres prac

W ramach zadania wybudowany zostanie nowy odcinek drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, po dwa pasy ruchu w obu kierunkach, wraz z pasem awaryjnym. Powstaną dwa węzły drogowe: Krosno i Miejsce Piastowe. Węzeł Krosno połączy drogę ekspresową S19 z drogą krajową nr 19 i drogą powiatową nr 1973R, natomiast węzeł Miejsce Piastowe stanowić będzie połączenie S19 krajową nr 28.

Zakres prac obejmie także budowę obiektów inżynierskich, w tym dziewięciu mostów, trzech wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej, czterech wiaduktów nad drogą ekspresową, czterech przejść dla zwierząt oraz przepustu pod trasą główną. W miejscowości Widacz droga ekspresowa poprowadzona zostanie wiaduktem nad linią kolejową nr 108 relacji Stróże – Krościenko. Droga zostanie wyposażona w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane lub rozbudowane zostaną drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki wodne i urządzenia melioracyjne. W celu realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem drogi, w Miejscu Piastowym wybudowany zostanie obwód drogowy.

W południowej części odcinka występują tereny zróżnicowane morfologicznie, trasa przecina liczne kotliny i doliny rzeczne. Pod względem geologicznym obszar inwestycji charakteryzuje się skomplikowaną budową związaną z występowaniem fliszu karpackiego (naprzemianlegle ułożone warstwy skał osadowych). W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji występuje teren predysponowany osuwiskowo, na którym może dochodzić do zjawisk i procesów geodynamicznych. W związku z tym na etapie prac przygotowawczych wykonano w szerokim zakresie rozpoznanie budowy geologicznej podłoża. W ramach tych prac wykonano 1262 otwory badawcze o łącznym metrażu wierceń wynoszącym 9,5 km oraz 467 sondowań sprawdzających o łącznym metrażu wynoszącym 1,4 km.

Na budowie zostało przeprowadzone już rozpoznanie saperskie terenu, niezbędne inwentaryzacje i obserwacje przyrodnicze oraz wyniesienie pasa drogowego w terenie. Trwają badania archeologiczne na stanowisku w Miejscu Piastowym. Wykonawca przygotowuje plac budowy wraz z zapleczem, realizowane są drogi technologiczne wzdłuż trasy, a także odhumusowanie terenu. Rozpoczęły się również roboty rozbiórkowe budynków kolidujących z trasą.

Komfort i bezpieczeństwo

Dzięki budowie drogi ekspresowej S19 ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z centrum miejscowości położonych wzdłuż istniejącej DK19. Obecnie duży ruch pojazdów powoduje znaczną uciążliwość dla mieszkańców – wypadki, hałas oraz spaliny. Nowa trasa skróci także czas przejazdu na osi północ-południe i zwiększy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi. Wpłynie na poprawę ruchu zarówno lokalnego, jak i tranzytowego.

Via Carpatia

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała około 700 km długości. W jej skład wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19, pomiędzy miejscowościami Budzisko (granica państwa), Suwałki, Ełk, Białystok, Lublin, Rzeszów, Barwinek (granica państwa). Droga będzie docelowo przebiegać przez teren pięciu województw – podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.

W woj. podkarpackim S19 będzie miała docelowo długość ok. 169 km. Do ruchu oddano już 81,8 km trasy między granicą województwa a węzłem Rzeszów Południe. W realizacji są odcinki o długości 72,9 km (w budowie: Rzeszów Południe – Babica, Krosno – Miejsce Piastowe, zaś na etapie projektowania w systemie Projektuj i buduj: Babica – Jawornik, Domaradz – Krosno, Miejsce Piastowe – Dukla, Dukla – Barwinek i dobudowa drugiej jezdni Sokołów Małopolski Płn. – Jasionka), a w przetargu 11,6 km: Jawornik – Lutcza, Lutcza – Domaradz.