Rząd przyjął nowe przepisy dot. bezzałogowych statków powietrznych

8 sierpnia 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Infrastruktury. Nowe regulacje dostosowują polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej dotyczących bezzałogowych statków powietrznych (BSP).

– Bezzałogowe statki powietrzne stają się coraz bardziej popularne i powszechne w dzisiejszym świecie. Dlatego też konieczna jest odpowiednia nowelizacja przepisów dotyczących ich wykorzystywania. Szczególnie zależy nam na zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym. Przyjęte rozwiązania umożliwią zapobieganie bezprawnemu wykonywaniu operacji z użyciem  bezzałogowych statków powietrznych – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Jedną z największych zmian zaproponowanych w nowelizacji jest zastąpienie podziału na operacje bezzałogowego statku powietrznego o charakterze sportowym lub rekreacyjnym oraz na operacje komercyjne, podziałem na operacje wykonywane w kategorii „otwartej”, „szczególnej” i „certyfikowanej”.

Kategoria „otwarta” przeznaczona będzie dla operacji wykonywanych w warunkach widzialności wzrokowej (VLOS), o najniższym ryzyku. Niskie ryzyko zapewnione zostanie dzięki jasnym wytycznym, określającym m.in. dopuszczalne masy startowe bezzałogowych statków powietrznych, ich wyposażenie, prędkość lotu, maksymalną energię kinetyczną uderzenia oraz odległość od pojedynczych osób i zgromadzeń osób.

W kategorii „szczególnej” operacje zostaną ściśle określone i będą mogły być wykonywane na podstawie zezwolenia wydawanego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Operacja „certyfikowana” będzie najwyższą kategorią dopuszczenia do lotu bezzałogowego statku powietrznego. Aby wykonywać operacje w tej kategorii konieczne będzie uzyskanie wpisu do rejestru cywilnych statków powietrznych.

Nowym rozwiązaniem będzie także możliwość wyznaczania w przestrzeni powietrznej stref geograficznych, które mogą ograniczyć lub wykluczyć wykonywanie operacji z użyciem systemów BSP. Dzięki temu wyeliminowane zostaną zagrożenia związane z bezpieczeństwem, prywatnością, ochroną danych osobowych czy ochroną środowiska naturalnego, które wynikają z wykonywania operacji BSP. Wyznaczanie stref geograficznych zostanie powierzone Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP).

Większość nowych przepisów ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.