Zielone światło dla ważnych inwestycji w Małopolsce

Wojewoda Małopolski wydał Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy obwodnicy Zabierzowa w ciągu DK79. Droga powstanie w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych.

 

Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby i ludzie stoją

Obwodnica Zabierzowa klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) będzie miała ok. 10,3 km długości. Nowa trasa nie tylko ominie tereny zabudowane podkrakowskiej miejscowości, ale obsłuży również tereny przyległe dzięki budowie dróg zbiorczych i trzech skrzyżowań: w Zabierzowie, Bolechowicach i Rudawie. W ramach tej inwestycji powstaną obiekty inżynierskie, w tym ok. 300 m tunel, cztery mosty, siedem wiaduktów, kładka dla pieszych i rondo. Przebudowana zostanie okoliczna infrastruktura, w tym energetyczna, telekomunikacyjna, wodna, kanalizacyjna i gazowa. Wybudowane zostaną odwodnienie, zbiorniki retencyjne, przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne i oświetlenie drogowe.

Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy tej inwestycji. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania dokumentacji projektowej dla nowej drogi wraz z obiektami inżynierskimi i infrastrukturą towarzyszącą. Musi też uzyskać wymagane przepisami prawa opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne niezbędne decyzje administracyjne. Po ich uzyskaniu zadaniem wykonawcy będzie wybudowanie tej drogi, a następnie opracowanie dokumentacji powykonawczej i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

– Zabierzów i okoliczne miejscowości położone w sąsiedztwie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Z powodu bliskości Krakowa i walorów przyrodniczych są chętnie zamieszkiwane i odwiedzane w celach rekreacyjnych. Drogą krajową nr 79 pomiędzy Krakowem a zachodnią Małopolską i Śląskiem, przejeżdża średnio ponad 21 tys. pojazdów na dobę. Z powodu dużego ruchu mieszkańcy i władze samorządowe zabiegali o obwodnicę. Wkrótce ta droga powstanie i wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miejscowości, poprawiając bezpieczeństwo i komfort życia – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Rozbudowa DK94

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał aneks do Programu inwestycji dla rozbudowy DK94, zakładający zwiększenie środków finansowych na to zadanie. Pozwoli to na realizację inwestycji, która jest obecnie na etapie opracowania dokumentacji.

– Dzięki rozbudowie drogi poprawi się jakość podróżowania i bezpieczeństwo użytkowników – zaznaczył minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Rozbudowa 4,35 km odcinka dwujezdniowej DK94 przebiegającej przez Olkusz obejmie wzmocnienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i dostosowanie ich parametrów do nośności 115 kN/oś oraz przebudowę 6 skrzyżowań:

• z ul. Gwarków i ul. Wspólną;

• z ul. Kruszcową, ul. Długą i ul. Spółdzielczą (rondo turbinowe);

• z ul. Mickiewicza i ul. 20 Straconych;

• z ul. Rabsztyńską i ul. Kościuszki (skrzyżowanie 2-poziomowe);

• z ul. Wiejską i ul. Słowackiego;

• z ul. Wyszyńskiego i ul. Rataja.

Wybudowana zostanie kładka dla pieszych nad DK 94, mur oporowy o długości 120 m, ciągi pieszo-rowerowe, chodniki, zatoki autobusowe i ekrany akustyczne. Wykonane zostanie oświetlenie uliczne w rejonach skrzyżowań, zatok autobusowych i przejść dla pieszych.

DK94 stanowi alternatywę dla pojazdów poruszających się między aglomeracją śląską a Krakowem i jego okolicami. Zgodnie z pomiarami wykonanymi w 2020 r., średnioroczny ruch dobowy wynosi tu od 26 tys. do 32 tys.  pojazdów. Wysokie natężenie ruchu powoduje szybką degradację nawierzchni drogi, która wymaga również dostosowania parametrów technicznych do przenoszenia obciążeń do 115 kN/oś. Ze względu na jej miejski charakter konieczna jest także przebudowa istniejących skrzyżowań, likwidacja bezpośrednich zjazdów i budowa dróg dojazdowych. Wyniki pomiarów hałasu wykazały też konieczność budowy ekranów akustycznych.