S5 Wrocław – Bolków i S8 Wrocław – Kłodzko z pełnym finasowaniem z KFD

Drogi ekspresowe S5 i S8 na południe od Wrocławia to dzisiaj jedne z najbardziej oczekiwanych inwestycji w Polsce. Obecnie na tych drogach koncentruje się bardzo duży ruch, ze znaczącym udziałem tranzytu ciężarowego. Dzięki nowoczesnym trasom zwiększy się poziom bezpieczeństwa, na czym nam szczególnie zależy, a ponadto będzie możliwy jeszcze bardziej dynamiczny rozwój gospodarczy i turystyczny południowej części województwa dolnośląskiego  – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

S5 Wrocław – Bolków

Szacowana długość trasy to około 60 km. Obecnie trwają prace nad analizą przestrzenną wraz ze Studium Korytarzowym dla całego nowego korytarza drogi ekspresowej S5, w powiązaniu z autostradą A4. Opracowanie to będzie stanowiło bazę  do dalszych szczegółowych prac nad wariantami przebiegu, które będą przedłożone we wniosku o wydanie decyzji  środowiskowej.

S8 Wrocław – Kłodzko

Szacowana długość S8 na tym odcinku to około 80 km. Obecnie zakończyły się prace nad Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym. Przeanalizowano szereg wariantów, które stanowić będą podstawę do złożenia wniosku o wydanie decyzji  środowiskowej.

Realizacja dróg ekspresowych S5 Wrocław – Bolków oraz S8 Wrocław – Kłodzko będzie możliwa dzięki przyznaniu przez rząd dodatkowych środków na inwestycje z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023.  Rada Ministrów przyjęła 16 czerwca 2020 r. uchwałę przedłożoną przez Ministra Infrastruktury,  zwiększającą finansowanie PBDK o dodatkowe 21,8 mld zł. Oznacza to, że na budowę dróg krajowych w ramach programu drogowego przeznaczymy w sumie rekordową kwotę 164 mld zł.

Dodatkowe środki pozwolą na budowę dróg ekspresowych S6 od Koszalina do Bożegopola oraz obwodnicy Trójmiasta, a także S10 Toruń – Bydgoszcz o łącznej wartości 11,8 mld zł. Około 9,8 mld zł ze zwiększonej puli środków na drogi krajowe pozwoli na realizację kolejnych odcinków dróg ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023, o łącznej długości ponad 500 km, których koszt budowy przekracza wartość oszacowaną w 2015 r.

Więcej informacji na temat zwiększonego finansowania PBDK na stronie MI:

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/na-budowe-drog-krajowych-przeznaczymy-164-mld-zl