W Brukseli o rozwoju sieci TEN-T

Szansa na rozwój korytarzy transportowych w Europie Środkowo-Wschodniej, w trakcie trwającej rewizji wytycznych dla transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, była tematem międzynarodowej konferencji w Brukseli, w której 9 listopada 2022 r. uczestniczył minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Ministerstwo Infrastruktury we współpracy ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy Unii Europejskiej.

Konferencja była okazją do wymiany poglądów i omówienia wyzwań, jakie stoją przed realizacją sieci transportowej TEN-T, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości rozszerzenia szlaków transportowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Punktem wyjścia do dyskusji był opublikowany przez Komisję Europejską projekt przyszłego rozporządzenia w sprawie wytycznych TEN-T, który uwzględnia rozszerzenie układu europejskich korytarzy transportowych o m.in. ważne dla Polski nowe połączenia w ramach korytarza Morze Bałtyckie – Morze Czarne/Egejskie.

– Polski system transportowy, który jest elementem sieci TEN-T pokrywa się w dużym stopniu z infrastrukturą krytyczną, ważną dla bezpieczeństwa obronnego i gospodarczego. Ma to szczególne znaczenie w obecnej sytuacji geopolitycznej Europy Środkowo-Wschodniej, w obliczu rosyjskiej napaści zbrojnej na Ukrainę. Dlatego też nieustannie podejmujemy wysiłki na rzecz modernizacji i rozbudowy krajowej infrastruktury transportowej. Mamy na tym polu widoczne sukcesy. Osiągnęliśmy bardzo zaawansowany stan realizacji sieci bazowej TEN-T w Polsce – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W debacie uczestniczyli przedstawiciele różnych środowisk, w tym poseł do Parlamentu Europejskiego Kosma Złotowski, Maria Malova – zastępca Stałego Przedstawiciela Słowacji przy UE, Herald Ruijters z Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE) w Komisji Europejskiej oraz Alberto Mazzola – dyrektor Wspólnoty Kolei Europejskich (CER). Wszyscy uczestnicy zgodzili się, że rozwój systemu transportowego stanowi koło zamachowe dla gospodarki w trudnych czasach i wspólnym interesem jest, by prace nad unijnym rozporządzeniem w sprawie wytycznych dla rozwoju sieci TEN-T miały właściwe tempo.

– Realizacja międzynarodowych szlaków transportowych na osi północ-południe ma wyjątkowe znaczenie w obecnej sytuacji, gdy wojna na Ukrainie wpływa na zakłócenia łańcuchów logistycznych. Kluczowym projektem jest szlak Via Carpatia, integrujący systemy transportowe wielu krajów – Litwy, Polski, Ukrainy, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Grecji, Chorwacji i Turcji. Jest elementem nowego europejskiego korytarza transportowego, zwanego trójmorskim. Łączy on Morze Bałtyckie – Morze Czarne/Egejskie. Teraz chcielibyśmy przedłużyć go w kierunku państw bałtyckich – zaznaczył szef resortu infrastruktury.

Na marginesie konferencji minister Andrzej Adamczyk odbył spotkania bilateralne z kluczowymi posłami do Parlamentu Europejskiego, bezpośrednio zaangażowanymi w prace dot. rewizji sieci TEN-T. Podczas rozmów ze sprawozdawczynią projektu rozporządzenia w sprawie wytycznych TEN-T Barbarą Thaler oraz wiceprzewodniczącym PE posłem Robertsem Zile, minister Andrzej Adamczyk przedstawił priorytety Polski związane z przyszłym kształtem sieci TEN-T.

Wizyta ministra Andrzeja Adamczyka w Brukseli została zwieńczona spotkaniem z Komisarz ds. Transportu Unii Europejskiej Adiną Vălean. Omówiono priorytety Polski w rozwoju sieci TEN-T i przypomniano, że niezmiernie ważne dla naszego regionu jest wydłużenie korytarza trójmorskiego, łączącego Morze Bałtyckie – Morze Czarne i Morze Egejskie w kierunku północnym, w celu uzyskania synergii z projektami Rail Baltica oraz Via Baltica.

Transeuropejska Sieć Transportowa

TEN-T jest instrumentem służącym koordynacji oraz zapewnieniu spójności i komplementarności inwestycji infrastrukturalnych w państwach UE. W skład TEN-T wchodzą szlaki drogowe, kolejowe, lotnicze, morskie oraz rzeczne stanowiące najważniejsze połączenia z punktu widzenia rozwoju Unii Europejskiej, a także punktowe elementy infrastruktury w postaci portów  morskich, lotniczych, śródlądowych i terminali drogowo-kolejowych. Celem unijnej polityki w zakresie infrastruktury transportowej jest stworzenie spójnej, multimodalnej sieci transportowej o ujednoliconych, wysokich parametrach